Statisk elektricitet är ett fenomen som uppstår i ytan av ett material och kan påverka ett närliggande material. Orsaken är antingen ett överskott eller underskott på elektroner, som i sin tur har sitt ursprung i att elektroner dras med olika kraft till olika material. Statisk elektricitet alstras på flera olika sätt.

Det vanligaste sättet är kontakt och separation av två material. Uppladdningen blir större när kontaktytan ökar, vilket innebär att när till exempel två föremål gnids mot varandra kan det bildas kraftig statisk elektricitet. Ett annat exempel är rörelse över valsar som är frekvent förekommande i många industriprocesser. Snabba temperaturförändringar kan också alstra statisk elektricitet. Det kan inträffa vid formsprutning eller när material passerar en stark värmekälla. Hög energistrålning i form av UV-strålning, röntgenstrålning och kraftiga elektriska fält kan även det leda till obalans i antalet elektroner mellan olika material. Sist men inte minst kan skärning och klippning i material, samt induktion leda till att statisk elektricitet alstras.

Både inom industrin och i vardagslivet är dock kontakt och separation det klassiska exemplet på statiskt elektricitet. Många har säkert upplevt laddningen som kan uppstå när man kammar torrt, nytvättat hår. Negativt laddade elektroner fastnar på kammen, vilket leder till en obalans. Andra har säkert upplevt statisk elektricitet som uppstår i friktionen när man tar av och på vissa kläder. Ett ökänt material är fleece, eftersom det är mycket känsligt för just statistik elektricitet. Då kan man lätt få en liten stöt om man är oförsiktig.

statisk elSom tidigare nämndes är det vanligt inom industrin att man arbetar med stora ark av material som rullas över valsar. När material rullas av eller på en vals, uppstår lätt obalans i antalet elektroner. Styrkan på den statiska elektriciteten som alstras avgörs av många faktorer, till exempel ytornas ledningsförmåga och omgivande material, men det kan ofta uppstå statiska urladdningar.

Vad är statisk elektricitet?

Statiska urladdningar är kanske det som är mest förknippat med statisk elektricitet. Det kan upplevas som ett sprakande ljud eller en stöt. För människor är det i regel ofarligt. Anledningen är att strömstyrkan är mycket låg, trots att spänningen kan vara hög. Trots det kan stötarna kännas väldigt obehagliga, inte minst för att de ofta kommer överraskande. För elektriska komponenter kan det däremot vara förödande, då många elektronikkomponenter är oerhört känsliga för elektriska stötar. Det är värt att ha i åtanke om man till exempel mekar med sin dator. Dessutom finns det branscher som hanterar drivmedel och sprängämnen, där man absolut måste vidta största försiktighet med statisk elektricitet.

Att skydda sig mot statisk elektricitet handlar främst om att jämna ut de obalanser som är själva orsaken till att fenomenet överhuvudtaget uppstår. En rekommenderad åtgärd är att jorda ledande material, vilket ger elektronerna en möjlighet att flöda iväg och jämna ut obalansen utan att det uppstår en betydande elektrisk laddning som i sin tur leder till en kraftig statisk urladdning. Andra gånger är det inte lika enkelt och då måste man använda särskild utrustning för att tillföra antingen positiva eller negativa laddningar. Det finns särskilda produkter mot statistisk elektricitet som kan införskaffas inom de branscher där fenomenet utgör ett problem. Ibland är det till och med en kritisk säkerhetsrisk och då ska man inte kompromissa med skyddet. Läs även mer om ESD skydd och antistatutrustning här på sidan.

För att summera handlar statisk elektricitet om en obalans till följd av antingen ett överskott eller ett underskott på elektroner. Fenomenet uppstår i ytan på material och är ofta resultatet av gnidning mot andra material. Statisk elektricitet kan sedan interagera med kringliggande material. Detta kan se i form av statiska urladdningar. Sådana är i regel ofarliga för människan, men för känslig elektronik och inom industrin kan de utgöra ett problem. Med rätt kunskap och rätt produkter kan man enkelt skydda sig mot statisk elektricitet.