Antistatutrustning

Statiskt elektricitet kan orsaka problem för många olika verksamheter. Ytan i material kan laddas upp när det uppstår en obalans i antalet elektroner, till exempel när vissa material är i kontakt med varandra eller separeras. Sedan kan detta i sin tur leda till urladdningar som bland annat kan innebära skador på elektroniska komponenter. Eftersom dagens elektronik har blivit allt mindre är den i högre grad känslig för stötar orsakade av den statiska elektriciteten, men sådana urladdningar kan också innebära många andra problem. Elektrostatiska urladdningar kallas ESD på engelska eller Electro Static Discharge.

Även om strömstyrkan i sådana elektrostatiska urladdningar inte är stark, kan spänningen vara mycket hög. Det som en människa bara skulle uppleva som en obehaglig stöt, kan vara tillräckligt för att allvarligt skada bland annat ett kretskort. Dessutom upptäcks inte alla skador omedelbart. Komponenter som skadas av ESD går sällan sönder helt, utan kan få dolda fel som ger förändrade egenskaper eller förkortad livslängd. Ofta kan sådana skador vara orsaken till oförklarliga fel i elektronisk utrustning.

Samtidigt handlar det inte bara om fel på elektroniska komponenter. Statisk elektricitet kan också vara orsaken till problem med maskiner och processer. Det kan handla om sämre funktion och lägre produktionskapacitet till följd av att laddade materialytor eller urladdningar helt enkelt orsakar störningar. Damm, smuts och partiklar kan dras till en yta och fastna på till exempel en produkt eller ett ark av material. Att upprätthålla specifikationer blir svårare och kvaliteten blir lidande. Arbetsmiljön ska heller inte underskattas. Medarbetare ska inte behöva oroa sig för överraskande stötar, vilket ofta är en väldigt obehaglig upplevelse. Alla dessa problem måste kunna hanteras, motverkas eller rentav förhindras helt. Därför måste många arbetsplatser tänka på sin ESD-säkerhet och vidta åtgärder för att förbättra den.

Antistatutrustning används inom många branscher för att ladda av materialytor som blivit elektriskt uppladdade, alternativt förhindra att det uppstår en oönskad uppladdning. Att installera antistatutrustning på väl valda platser är ett av de effektivaste sätten att motverka problem med urladdningar och erhålla en hög ESD-säkerhet. Först måste man dock göra en grundlig analys av material, maskiner, processer och egentligen alla delar av verksamheten där statistik elektricitet kan alstras och orsaka störningar. Då har man ett betydligt bättre beslutsunderlag för införskaffning av antistatutrustning. När man gör en investering ska den vara ekonomiskt motiverad. Antistatutrustning har generellt sätt en ganska kort återbetalningstid, eftersom skador och störningar från statistik elektricitet både kan vara allvarliga och svåra att upptäcka.

Det finns flera olika typer av antistatutrustning. De brukar delas in i aktiva och passiva eliminatorer. Den passiva utrustningen drivs inte av någon elektrisk spänningskälla utan består av utrustning som naturligt kan ladda av en materialyta. Det kan exempelvis röra sig om kolfiberborstar i en kontorsmaskin. Aktiva eliminatorer kallas ofta jonisatorer. De är strömanslutna och producerar joniserad luft. Den joniserade luften fungerar som laddningsbärare för att kunna ladda av en uppladdad materialyta inom ett visst avstånd. Både positiva och negativa joner produceras, eftersom statiskt uppladdade ytor kan anta negativ eller positiv laddning och antistatutrustningen måste kunna hantera båda situationerna. En av de vanligaste komponenterna i antistatutrustning är antistatstaven. De finns i många olika utföranden och med många olika egenskaper. Exempelvis finns blåsande antistatstavar för att avlägsna oönskade partiklar såsom smuts, damm, fibrer med mera från materialytor.

Vid behov av antistatutrustning är det rekommenderat att vända sig till en professionell leverantör. De känner till de olika produkterna och vad som är mest effektivt för olika verksamheter. Ofta kan de hjälpa till med att genomföra en analys för att få en anpassad lösning utifrån sina egna förutsättningar. Då kan man få prisvärd och effektiv antistatutrustning.