ESD skydd

ESD skydd finns i form av armband, matta, skor och mycket mer

ESD är en akronym för Electro Static Discharge. På svenska betyder det elektrostatisk urladdning. Sådana urladdningar uppstår på grund av att ytan i olika material kan laddas av statisk elektricitet. Den alstras ofta genom kontakt, friktion och separation och finns alltid närvarande i vår omgivning. Många har säkert upplevt hur de själva laddats upp och sedan orsakat en stöt när de tagit vid något. Kläder, arbetsytor, golv, stolar, förpackningar och egentligen allt möjligt kan medverka till att bygga upp laddningar på flera tusen volt. Dagens elektronik har dessutom blivit allt känsligare, eftersom den använder tunnare ledare och mindre isolationsavstånd. Dock är det inte bara elektronik som kan skadas av ESD, utan det handlar även om till exempel dammproblem, explosionsrisker och arbetsmiljöproblem i form av obehagliga stötar. Förutom vår genomgång här kan du också läsa mer om ESD på Nordiska ESD-Rådet.

Statisk elektricitet kan aldrig förhindras, men det går att kraftigt reducera risken för skador av urladdningar med rätt skydd. Därför finns ett flertal effektiva åtgärder för att skapa ett ESD-säkert område och undvika ESD-skador. En rekommenderad första åtgärd för ESD-skydd är att utbilda och informera sin personal. Det möjliggör kunskap och medvetenhet om problemet, vilket i sin tur skapar förståelse för nödvändiga åtgärder och förhoppningsvis ökad försiktighet.

ESD-känsliga produkter ska hanteras i speciella områden som är ESD-säkrade. Inom industrin finns det särskilda förpackningar och lådor som är utformade för att kunna transportera även väldigt känsliga produkter eller utrustning. Det är också viktigt att testa och kontrollera allt ESD-skydd. Om det verkligen ska vara effektivt måste skyddet fungera på rätt sätt och ha tillräckligt hög kvalitet.

Vissa arbetsplatser kan utrustas med ett avledande golv. Det är ett golv som förbinds till jord. Då kan man förhindra att en person som går över golvet bygger upp en laddning, eftersom den statiska elektriciteten kan avledas genom golvmattan. Det kan dock kräva att personerna använder ESD-skor och skyddsrock.

Står man vid en arbetsbänk är situationen annorlunda, men laddningar kan fortfarande byggas upp när man arbetar. Bland annat kan personen använda ett handledsband för att förbinda sig till jord. Även verktyg, transportlådor och andra uppladdningsbara material kan behöva skyddas. Den bästa lösningen är ofta att byta ut dem mot ESD-godkända produkter. Sådana produkter är utformade för att undvika att laddningar byggs upp. Om en stor laddning finns i ytan på ett material kan en urladdning nämligen hoppa över längre avstånd, även utan direkt kontakt. Det gör det väldigt svårt att ESD-säkra ett område och därför bör material som kan leda till stora laddningar undvikas, men det är inte alltid möjligt.

När bekymmersamma material inte kan undvikas går det att använda joniseringsfläktar. De verkar aktivt för att eliminera laddade material genom att blåsa joniserad luft över dem som laddar av ytan. Joniseringsfläktar kan hantera både positiv och negativ uppladdning, men kräver själva någon form av energiförsörjning. När det gäller ESD-skyddade förpackningar finns det flera olika varianter med olika användningsområden. Ibland är syftet att använda skärmande material för att förhindra att laddningar eller elektriska fält kan tränga igenom. Då används ofta metalliserade påsar eller film, vanligtvis av aluminium, för att ge skydd. Det finns också konduktiva, lågladdande och dissipativa material.

ESD-skydd kräver en hel del kunskap och att använda sig av professionella företag gör att man kan få bra rådgivning. Olika verksamheter har olika förutsättningar och behov. Ibland kan ESD-skydd vara en kritisk säkerhetsrisk och då går det inte att kompromissa, men oftast brukar en investering i ESD-skydd löna sig i längden. ESD-skador kan vara både kostsamma och svåra att upptäcka, eftersom de kan leda till latenta fel som först visar sig i ett senare skede.